az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"BEMATON" 3055 qəlibin içində betonun əla yayılmasını təmin edən beton qatqısı

"BEMATON" 3055 qəlibin içində betonun əla yayılmasını təmin edən beton qatqısı

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


PDF yüklə


Sifariş et


Çap et


Məhsul haqqında

BEMATON 3055-polikarboksilli efir əsaslı, yüksək miqdarda suazaldıcı, betonun qatılığının azalmasının qarşısını alan, yüksək davamlılığı və müqaviməti özündə əks etdirən hazır beton sənayesi üçün təkmilləşdirilmiş, ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1 və 3.2: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip F: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • öz-özünə yerləşən və sıxlaşan beton istehsalında;
 • betonda əla yayılmanı təmin etməklə, qatılığı dəyişmədən uzun və yüksək strukturlarda (konstruksiyalarda) betonun nasos vasitəsilə tökülməsində;
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reodinamik beton istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • ənənəvi super plastifikatorlarla (Naftalin Sulfanat Əsaslı Maddələr-NSM və ya Melamin Sulfanat Əsaslı Maddələr-MSM) müqayisədə istifadə olunan betonun ilkin və son möhkəmliyini, çəkmə müqavimətini, polada yapışmasını, həmçinin keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır;
 • betonun karbonatlaşmaya və xlor ionlarına qarşı müqavimətini, aqressiv kimyəvi maddələrə qarşı davamlılığını, soyuyarkən betonun sıxılma və dartılma kimi mexaniki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır;
 • qatqısız betonla müqayisədə aşağı su/sement nisbətində istismar parametrlərini saxlamaqla ayrılma (hissələrə parçalanma) və qopma riski az olan Reoplastik beton əldə olunur;
 • betonun qəlibin içərisində əla yayılmasını təmin edir;
 • ənənəvi super plastifikatorlardan (NSM və ya MSM) fərqli olaraq aşağı su/sement nisbətində bərkiməni (sərtləşməni) gecikdirmədən betonun qatılığını qoruyur, tikinti aparılan yerdə təkrarən qatılığın tənzimlənməsinə ehtiyac duyulmur;
 • sıx armaturlaşdırılmış şəbəkədə vibrasiyadan istifadə etmədən asanlıqla tətbiq olunur;
 • tərkibində xlor yoxdur.

İsitfadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə BEMATON 3055-i qarışığa əlavə edin. BEMATON 3055-in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Ən yeni nəsil super plastifikatorların kimyəvi mexanizmiSement dənəcik səthləri beton qarışdırma prosedurunun ən ilkin mərhələsində ənənəvi melamin və naftalin sulfanat əsaslı super plastifikatorlu polimerlərlə əhatələnirlər. Polimer zəncirlərinin sulfatlaşmış qrupları sement dənəcik səthlərinin mənfi yükünü artırır və elektrostatik qüvvə bu dənəcikləri itələyir. Nəticədə elektrostatik mexanizm sement xəmirinin dağılmasına səbəb olur və betonun istifadəsini asanlaşdıraraq, betonun daha az su qarışığı ilə əldə olunmasını təmin edir. Bununla yanaşı, hidratlaşma prosesi başlayır. Sürətlə böyüyən hidratlaşma kristalları dənəciklərin səthinin mexanizmini dəyişdirir və beləliklə də bu dənəciklərin sərbəst şəkildə dağlmasının qarşısı alınır.

BEMATON 3055-in ənənəvi super plastifikatorlardan (NSM və ya MSM) fərqi sement fraksiyasının effektivliyini artıran yeni və bənzəri olmayan təsir mexanizminə malik olmasıdır. BEMATON 3055 uzun zəncirli karboksilli efir polimerlərindən ibarətdir. Qarışdırma prosedurunun əvvəlində ənənəvi super plastifikatorlarda olduğu kimi elektrostatik itələmə mexanizmi baş verir. Bu proses nəticəsində suya olan ehtiyac böyük miqdarda azalaraq plastifikatorlu (axıcı) beton əldə olunur. Ancaq, polimer onurğasına bağlanan zəncirlər sement dənəciklərinin dağılma və yayılma qabiliyyətini böyük ölçüdə sabitləşdirərək steril bir maneə əmələ gətirir. Bunun sayəsində isə daha az su miqdarı ilə daha yüksək plastifikatorluluq (axıcılıq) təmin olunur.

Sement xəmirinin yüksək qələvililiyi qarışığın erkən (vaxtından əvvəl) toplanmasının və qatılaşmasının qarşısını alan BEMATON 3055-in quruluşundakı əlavə polimer zəncirlərinin açılıb genişlənməsini təmin edir. Bu mexanizm bərkiməni gecikdirici xüsusiyyətə malik ənənəvi super plastifikatorlarla müqayisə olunduqda bərkiməni (sərtləşməni) gecikdirmədən əhəmiyyətli dərəcədə daha uzun müddət istifadə olunmasına və qarışığın su miqdarının yüksək miqdarda azalmasına şərait yaradır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. BEMATON 3055 aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • FLOTONseriyalı (NSM əsaslı) qatqı maddələri ilə birgə istifadə oluna bilməz.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

polikarboksilli efir əsaslı

Rəngi

şabalıdı

Sıxlığı

1,04-1,05 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<3,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr),200 kq-lıq çəllək,

1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənləri olan maşınlar

Sərfiyyat

Sement kütləsinin 1,0-2,0%-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış BEMATON 3055 mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə etmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdr. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq, istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • FLOTONseriyasından (NSM əsaslı) olan qatqılarla birgə istifadə etməyin;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • BEMATON 3055 beton qatqısı +150C-dən aşağı temperaturlarda istifadə olunarsa, sərtləşmə şərtləri daxilində (temperatur və müddət) sementin miqdarında lazımi düzəlişlərin edilməsi vacibdir;
 • BEMATON 3055-i başqa kateqoriyadan olan qatqılarla qarışdırdıqda keyfiyyəti aşağı düşür. Bu səbəbdən də saxlanma və qarışdırma avadanlıqları təmizləndikdən sonra bu qatqıdan istifadə olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!